7 de desembre de 2008

fragment 154 - inici de mobilitzacionsLa polèmica està servida; ja dúiem massa temps pregant, esperant i desitjant un canvi d'actitud de la consellera d'educació del govern de les Illes; ens n'hem cansat.
L'article publicat per la consellera fa unes setmanes, parlant de l'avaluació del professorat, ha estat la gota que fa vessar. No pot ser que una associació de directors i directores de secundària faci i desfaci al seu parer, que no només siguin escoltats, sinó que la consellera els doni raó i passin per sobre de les meses de negociació, que és on democràticament s'han de prendre totes i cada una de les decisions que afecten la tasca diària del professorat.
Fins aquí hem arribat. El passat dia 25 de novembre, reunida la Junta de Personal Docent no Universitari, vàrem acordar l'inici d'un seguit de mobilitzacions, la primera de les quals serà una concentració de tots els membres de la Junta davant la Conselleria, traslladant les observacions, els acords i les reclamacions següents:
• No s’ha donat cap resposta escrita a totes les propostes que la JPDnU ha formulat, de manera reiterada, a la Conselleria.
• No ens ha convocat per a debatre un pla per a la millora de l’ensenyament públic i per estructurar mesures per a l’èxit escolar, la reducció de la taxa d’abandonament escolar (resolució del plenari de la JPDnU de maig de 2007) i per tant reclamam el pla d’intervenció amb les actuacions prioritàries que requereix l’ensenyament públic.
• Constatam un menyspreu als representants elegits democràticament pel professorat i el paper atorgat a la Mesa Sectorial d’Educació per part de la Conselleria que es pretén que sigui únicament de gestió de personal.
• Reclamam l’obertura de negociacions per al desplegament integral dels acords de 28 de juliol de 2006 i 4 de febrer de 2008 dels quals encara resten els següents punts:
- Regulació-revisió del fons social. La regulació del permís parcialment retribuït, altrament anomenat any sabàtic, i l’actualització de la resta de permisos i llicències.
- Negociació per a la dotació de mediadors socials i culturals, i personal d’administració i serveis a tots els CEIPs i centres d’adults.
- Negociació del mapa escolar, del pla d’infraestructures i de la dotació de la figura de l’orientador als CEIPs. Revisió de les ràtios especialment a l’etapa d’educació infantil.
- Desplegament de la llei d’adults.
- Constitució efectiva dels comitès de seguretat i salut laboral

• Reclamam l’obertura de negociacions respecte dels punts següents:
- Reforma del decret d’admissió d’alumnes.
- Estructuració i execució d’una campanya per impulsar l’ensenyament en català.
- Negociació per al manteniment de l’equiparació retributiva amb els funcionaris de la CAIB.
- La incorporació gradual del complement específic de la comunitat autònoma a les pagues extraordinàries de juny i desembre.
- Revisió de les mesures per potenciar i reconèixer l’acció tutorial
- Equiparació del plus d’insularitat amb les Canàries.
- Increment de l’aportació autonòmica per a la gratificació de la jubilació anticipada LOE.
- Avenç en qüestions referides a la conciliació de la vida laboral i familiar i l’aplicació de la llei d’igualtat.
- Negociació de les mesures a implantar per a l’avaluació dels plans de convivència dels centres educatius.
• Demanam la revisió i la millora del procés d’adjudicació de places per al professorat: vacants, mitges jornades, publicitat d’oferta, incorporar els avantatges del procés presencial al procés d’adjudicació telemàtica.
• Abogam pel manteniment i potenciació dels equips d’atenció primerenca i d’orientació.
• L’obertura de negociacions per establir millores a la formació professional, com ara l’ampliació dels programes de qualificació professional inicial.
• Expressam la nostra absoluta disconformitat tant pel procediment, sense informació ni negociació amb les organitzacions representatives del professorat, com pel contingut, que fins ara ha anat exposant la consellera respecte de l’anomenada avaluació del professorat. Consideram que, en la presentació que n’ha fet davant l’opinió pública, transmet un missatge negatiu i injust de la feina del professorat. Aquest missatge és un atac a la dignitat i a la professionalitat dels docents i aporta tensió als centres i dificulta la consecució de mesures consensuades per la comunitat educativa per fer front als vertaders reptes del nostre sistema educatiu.
• Denunciam l’ incompliment de l’acord de govern que preveia arribar al 6% del PIB en aquesta legislatura ja que el pressupost del 2008 i el projecte de pressupost del 2009 no garanteix l’assoliment d’aquest objectiu. Si s’aprova l’esmentat projecte ens trobarem que el 2009 es destinarà una quantitat per sota del 3% del PIB.

Per tot això, davant la manca de resposta i arran de les seves darreres actuacions, els sindicats presents en aquesta JPDnU hem acordat reiterar les nostres peticions en el document que us lliuram, i exigim la immediata obertura d’un procés de negociació. Així mateix us comunicam l’establiment d’un calendari de mobilitzacions, la primera de les quals serà una concentració el proper 16 de desembre a les 12 hores davant l’edifici Capità Salom 29, de Palma, seu de la Conselleria d’Educació.