1 de desembre de 2008

fragment 149 - comissió de seguimentL’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en l’article 15.1, estableix que: ‘Tots els ciutadans de les Illes Balears tenen dret a participar de forma individual o col·lectiva en la vida política, econòmica, cultural i social de la comunitat autònoma. Els poders públics promouran la participació dels agents econòmics i socials del conjunt de la societat civil en els assumptes públics.’
Per donar forma a aquest article, es va publicar, a un BOIB extraordinari, en data 28 de desembre de 2007 (Núm.195 EXT.), el decret 147/2007 pel qual es crea la Comissió de seguiment del Pacte per la competitivitat, l'ocupació i la cohesió social, els integrants de la qual són el Govern, a través de les conselleries que l’integren, i els agents socials més representatius de la societat balear, o sigui, els sindicats (CCOO i UGT) i els empresaris del govern, ara anomenats agents socials, utilitzant el llenguatge neoliberal.
Tot això, que pot sonar d'esquerres i progressista, ho podem enllaçar amb l'ordre del conseller de presidència publicada al BOIB núm.166 del passat 27 de novembre de 2008 (fa exactament quatre dies), que fa públiques les indemnitzacions que han de percebre els membres de la Comissió de Seguiment del Pacte per la competitivitat, l'ocupació i la cohesió social, en concepte d'assistència a les sessions que es convoquin, així com de les despeses per desplaçament, allotjament i manutenció que es puguin produir.

Anem a pams:

1- El número de membres de l'esmentada Comissió és de 18 i les 'indemnitzacions' que han de percebre són de 300€ per assistència a cada sessió, als que s'han d'afegir la resta de despeses; o sigui, un mínim de 5400€ per sessió.

2- Segons la definició del DIEC, indemnitzar vol dir:
v. tr. [LC] [ECT] [DR] Rescabalar (algú) dels danys, de les despeses, etc., que li ha causat alguna cosa.

3- Una de les principals motivacions de la comissió és fer front a l'actual crisi econòmica, com així es va titular l'article publicat al dBalears el 26 de juliol passat: 'Tots junts contra la crisi'

Les conclusions són senzilles:
Cal ser indemnitzats per assistir a les sessions de la comissió?, no es pot dir directament 'retribuir'?
Realment als membres de la comissió se'ls ha de rescabalar per 'danys' (quins?)?

Cal ser indemnitzats per fer front a la crisi?
S'ha de fer front a la crisi creant comissions indemnitzables?

S'ha plantejat la comissió què es podria fer per contribuir a pal·liar la crisi amb un mínim de 5400€?

Desconec el calendari de reunions, però en la situació crítica en què ens trobam, no seran poques.
Sort tenim de no saber a quina hora es reuneix la comissió, que sinó, ens imaginaríem els àpats extres i de 'senyoriu', apart de les
indemnitzacions, és clar.