30 de març de 2009

fragment 202 - Campanya per la normalització lingüística a l'àmbit sanitari


Avui hem començat la Campanya per la normalització lingüística a l'àmbit sanitari; quatre escamots han sortit de l'STEI-i a mitjan matí a repartir els pasquins als centres hospitalaris i d'atenció primària de Mallorca.
Després que en la sessió parlamentària de divendres passat el govern aprovàs el decret que ha de regular els requisits lingüístics del personal sanitari, l'únic sindicat que s'hi ha posicionat a favor és l'STEI-i.
Tot i que no deixa de ser una passa endavant envers la normalització lingüística, la primera en el sector sanitari, el decret en qüestió és poc atrevit: nivell B per als funcionaris dels grups A1, A2 i C1; nivell A per als del grup C2.
La nova classificació dels funcionaris, recollida a l'article 76 de l'EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) és aquesta:

Artículo 76.
Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera.

Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:

Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2.

Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado.
En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta.

La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.
Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del
Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior.
Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso. C1: título de bachiller o técnico. C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria.

Si tenim en compte que un alumne que acaba l'ESO, pot sortir amb el nivell B de català o que un que acaba el Batxillerat pot tenir el nivell C, els i les professionals de l'àmbit sanitari aniran endarrerits. I són, com a mínim, Diplomats i Diplomades!!!
El decret esmentat i aprovat és tan poc ambiciós que dóna fins a dos anys per treure's el nivell corresponent una vegada superat el procés selectiu i que, a més, si hi ha manca de personal i ha de venir de fora, queden exempts del requisit.
Textualment diu:

Disposició addicional segona
Exempcions
'1. Excepcionalment i quan la prestació assistencial pugui resultar afectada per la manca o insuficiència de professionals, o quan s’hagin de contractar investigadors o científics d’àmbit nacional o internacional, les convocatòries de selecció i mobilitat que afectin determinades categories de personal estatutari o laboral, poden eximir els requisits de coneixements de la llengua catalana exigits per aquest Decret, escoltat l’òrgan competent en matèria de planificació de recursos humans del Servei de Salut de les Illes Balears o de l’entitat corresponent, que ha d’emetre preceptivament informe sobre la vigència i extensió de l’esmentada exempció.
2. En el supòsit recollit a l’apartat anterior és d’aplicació allò que disposa l’article 2.3 d’aquest Decret, però la no acreditació del nivell corresponent no serà causa de remoció del lloc de treball ni d’extinció del contracte de treball, en cas que persisteixin les raons per les quals es va eximir del requisit i així consti mitjançant un nou informe de l’òrgan al qual es refereix l’apartat anterior.'

Aquesta és la primera passa que avui aplaudim amb ganes.
Sense ànims de fer la revolució, que ja ens caldria, imaginau-vos per uns minuts, que tot el personal funcionari es rebel·làs i volguéssin que se'ls exigissin els mateixos nivells que als sanitaris; per exemple, el requisit exigit a la resta de funcionaris dels grups A1, A2 i C1 és el nivell C, o sigui, el nivell que el personal sanitari pot presentar com a mèrit i, per tant, ser valorat per a la mobilitat, és a dir, per als Concursos de Trasllats.
Millor no donar idees, fos cosa que ens fugi de les mans!!!


Ja veurem si es farà una segona passa i qui la farà, perquè si l'ha de fer el PP quan torni a governar aquesta terra, que hi tornarà, i sinó temps al temps, deia, que aquesta segona passa, si la fa el PP serà per tornar enrera, no debades ja s'ha sumat a la manifestació que hi ha convocada per dimecres com vaig posar en l'entrada anterior.Més del tema:
Tribuna Mallorca: L’STEI-i contraataca l’ofensiva espanyolista
STEI-i: Campanya per la normalització lingüística a l'àmbit sanitari
OCB: L'OCB respondrà als atacs a la llengua

Els pamfletaires:
SIMEBAL: ¡Por una sanidad sin exclusiones!